วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่องพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย             รหัสวิชา ง22101           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์            
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง                                           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556    *******************************************************************************************
จงใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก และเครื่องหมายกากบาท  หน้าข้อความที่ผิด

...............1.  ตัวอย่างของเครือข่ายส่วนบุคคลหรือเครือข่ายแพน คือ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพร้อมเครื่องพิมพ์
...............2.  เครือข่ายแพนจะเป็นเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณหรือไร้สายก็ได้
...............3.  เครือข่ายแมนจะเชื่อมเครือข่ายแลนหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยมีแบ็กโบนทำหน้าที่รับส่งข้อมูล
...............4.  Firewire คือ เครือข่ายแพน
...............5.  ผู้ใช้เครือข่ายสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่ต้องการจากเครือข่ายได้อย่างไม่จำกัด
...............6.  เครือข่ายแมนจะต้องใช้สายใยแก้วนำแสงในการรับส่งข้อมูล
...............7.  วิทยุสามารถเป็นตัวกลางรับส่งข้อมูลได้
...............8.  ความเร็วในการรับส่งของแต่ละเครือข่ายแตกต่างกันไปตามขนาดของเครือข่าย ยิ่งขนาดของเครือข่ายเล็กการสื่อสารจะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีอุปกรณ์ที่ใช้การรับส่งข้อมูลน้อย
...............9.  เครือข่ายแบบต่างๆถูกพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

...............10.  เครือข่ายจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จึงจะนับเป็นเครือข่ายอย่างแท้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

หัวข้อรายงาน

1. คอมพิวเตอร์
     -ความหมายของคอมพิวเตอร์
     -ประวัติของคอมพิวเตอร์
     -ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
      -องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2. อินเทอร์เน็ต
      -ความหมายของอินเทอร์เน็ต
      -ประวัติความเป็นมา ของอินเทอร์เน็ต
3. ระบบปฏิบัติการ Windows
      -ประวัติความเป็นมาระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
4. พระพุทธเจ้า
      -ประวัติของพระพุทธเจ้า
5. วันสำคัญทางศาสนา
      -วันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา
      -ประวัติแต่ละวันสำคัญ

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ใบงาน 10/09/2556

ใบงาน

เรื่อง การสร้างแผ่นพับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. สร้างแผ่นพับในหัวข้อเรื่องตามที่กลุ่มนักเรียนจับฉลากได้ ดังนี้

กลุ่มที่              หัวข้อเรื่อง

                                                           1                         เศรษฐกิจพอเพียง
                                                           2                         การทำไม้กวาด
                                                           3                         การทำทุเรียนทอด
                                                           4                         การเพาะถั่วงอก
                                                           5                         การทำส้มตำทุเรียน
                                                           6                         การทำทุเรียนเชื่อม

2. จัดพิมพ์ส่งครูผู้สอน 1 ฉบับ (แนบไฟล์มาทาง e-mail)